Shokhrukh R. Omonov

Shokhrukh R. Omonov

Assistant of pathological anatomy department of Tashkent medical academy

Education

  • 2010-2017 y. – ТТА student.
  • 2017-2019 y. – ТТА clinical resident.
  • 2019 y – Assistant of pathological anatomy department of Tashkent medical academy